Publications

 1. Remote Procedure Call as a Managed System Service
  Jingrong Chen*, Yongji Wu*, Shihan Lin, Yechen Xu, Xinhao Kong, Thomas Anderson, Matthew Lentz, Xiaowei Yang, Danyang Zhuo. (*equal contribution)
  NSDI 2023
 2. Understanding RDMA Microarchitecture Resources for Performance Isolation
  Xinhao Kong, Jingrong Chen, Wei Bai, Yechen Xu, Mahmoud Elhaddad, Shachar Raindel, Jitendra Padhye, Alvin R. Lebeck, Danyang Zhuo
  NSDI 2023
 3. NetHint: White-Box Networking for Multi-Tenant Data Centers
  Jingrong Chen, Hong Zhang, Wei Zhang, Liang Luo, Jeffrey Chase, Ion Stoica, Danyang Zhuo
  NSDI 2022
 4. Caerus: TIMELY Task Scheduling for Serverless Analytics
  Hong Zhang, Yupeng Tang, Anurag Khandelwal, Jingrong Chen, and Ion Stoica
  NSDI 2021